Bài Viết

  LỆNH GAME

  Ngày đăng: 06/11/2020 | Chuyên Mục: Tin Tức | Lượt Xem: 77

  • /addstr
  • /addagi
  • /addvit
  • /addene
  • /addcmd
  • /reset auto
  • /change  ( Làm nhiệm vụ 3 )
  • /pkclear
  • /xoado
  • /taydiem
  • /xoaskill
  • /taymaster
  • /offattack  ( Chức năng Reset offline )
  • /changeclass dw dk elf mg dl su rf  ( Đổi giới tính ingame )